Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarde Creativ-Eventz editie 2016 versie 2

Algemeen
Creativ-EventZ organiseert:

 • Trainingskampen in binnen- en buitenland
 • Citytrips
 • Wintersportreizen
 • Outdooractiviteiten in Duitsland
 • Diverse events in binnen- en buitenland

Artikel 1 Toepasselijkheid 

Lid 1
De algemene voorwaarden van Creativ-EventZ zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die gesloten worden tussen Creativ EventZ en andere partijen.

Lid 2
De algemene voorwaarden van Creativ-EventZ zijn van toepassing ongeacht de plaats waar de overeenkomst is gesloten en ongeacht de plaats waar de overeenkomst ten uitvoer zal worden gebracht.

Lid 3
De algemene voorwaarden van Creativ-EventZ zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij. Slechts indien schriftelijk tussen beide partijen overeengekomen wordt dat afwijkende voorwaarden of aanvullende voorwaarden gelden, kan op dit artikellid een uitzondering worden gemaakt.

Artikel 2 Het tot stand komen, de inhoud en wijziging van de overeenkomst

Lid 1
Alle aanbiedingen en offertes van Creativ-EventZ zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk door Creativ-EventZ wordt aangegeven dat het door haar gedane aanbod bindend is indien de wederpartij het aanbod aanvaardt. Alle informatie die door Creativ-EventZ wordt verstrekt dient derhalve gezien te worden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod van de zijde van de wederpartij.

Lid 1a
Een overeenkomst met Creativ-EventZ is bindend nadat Creativ-EventZ een reservering met nummer aan opdrachtgever per mail heeft gestuurd. Opdrachtgever kan deze reservering binnen  24 uur annuleren zonder kosten d.m.v. het versturen van een e-mail met daarin de opzegging van de overeenkomst. De opdracht wordt alleen dan verstuurd als opdrachtgever per mail, per sms of mondeling te kennen heeft gegeven de opdracht te aanvaarden.

Lid 2
Een aanbod c.q. opdracht welke door de wederpartij aan Creativ-EventZ wordt gedaan, geldt niet eerder als aanvaard door Creativ-EventZ, dan hetzij na het verzenden van een schriftelijke bevestiging door Creativ-EventZ, hetzij door het verzenden van een factuur aan de wederpartij door Creativ-EventZ, hetzij nadat Creativ-EventZ één of meer handelingen heeft verricht ter uitvoering van het aanbod of de opdracht van de wederpartij. In dit laatste geval wordt Creativ-EventZ geacht stilzwijgend het aanbod of de opdracht te hebben aanvaard.

Lid 3
Kosten die worden veroorzaakt door wijziging in de overeenkomst of wijzigingen met betrekking tot onderdelen van de overeenkomst door de wederpartij worden door Creativ-EventZ in rekening gebracht bij de wederpartij. De wederpartij verplicht zich deze kosten ook daadwerkelijk aan Creativ-EventZ te betalen.

Lid 4
Extra kosten die worden gemaakt tijdens het verblijf van wederpartij door de wederpartij welke niet in de overeenkomst tussen partijen zijn opgenomen (zoals bv horeca of overige huur van accommodatie of faciliteiten) dienen door de wederpartij direct aan/bij de accommodatie te worden afgerekend.

Lid 5
Creativ-EventZ is niet aansprakelijk voor vertragingen in het vliegverkeer. Creativ-EventZ hanteert de internationale regels van de vliegmaatschappij. Deze zijn te vinden op de site van desbetreffende luchtvaartmaatschappij.

Lid 6
Indien een gereserveerde reis niet vanaf het afgesproken vliegveld van vertrek kan plaatsvinden is Creativ-EventZ gerechtigd om uit te wijken naar een ander vliegveld in Nederland, Duitsland of België zonder restitutie van de betaalde reis.

Lid 7
Creativ-EventZ maakt gebruik van de in de reservering/offerte genoemde hotels. Mocht er om een of andere reden door overmacht geen gebruik gemaakt kunnen worden van genoemde hotels, bieden wij cliënt een gelijksoortig of beter hotel aan.

Lid 8
Bij boeking vanaf 6 weken voor vertrek kan Creativ-EventZ een meerprijs op de gepubliceerde prijs hanteren wegens duurdere vliegtickets.

Artikel 3 Betalingsverplichtingen

Lid 1
Creativ-EventZ is eerst gehouden haar verplichtingen na te komen nadat integrale betaling van de overeengekomen prijs door de wederpartij heeft plaatsgevonden.

Lid 2
Van het bepaalde in het vorige lid kan slechts worden afgeweken indien uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen anders is overeengekomen.

Lid 3
Indien tussen partijen bij aanvang van de overeenkomst uitdrukkelijk is overeengekomen dat deelbetalingen plaats zullen vinden dient in de vorige leden in de plaats van “integrale betaling” gelezen te worden  “de eerste deelbetaling”.

Lid 4
Op alle overeenkomsten welke worden gesloten tussen Creativ-EventZ en wederpartij zijn te allen tijde de onderstaande betalingsverplichting van toepassing:

Trainingskampen:

 • Aanbetaling 50% van het totaalbedrag vermeerderd met kosten garantiefonds en reserveringskosten per omgaande via factuur na reservering.
 • Restbetaling 50% uiterlijk 10 weken voor vertrek of aanvang programma.

Outdoor events:

 • Aanbetaling 50% van het totaalbedrag vermeerderd met kosten garantiefonds en reserveringskosten per omgaande via factuur na reservering.
 • Restbetaling 50% 6 weken voor vertrek of aanvang programma.

Citytrips Krakau particulieren:

 • Betaling 100% 8 dagen na boeking.

Citytrip Krakau groepen:

 • Aanbetaling 30% van het totaalbedrag plus de kosten van de vliegtickets.
 • Restbetaling uiterlijk 8 weken voor vertrek.

Lid 4A
Het niet nakomen van het doen van de aanbetaling houdt niet in dat opdrachtgever automatisch van de reis afziet en van de kosten. Reizen kunnen niet geannuleerd worden tenzij anders vermeld. Indien opdrachtgever de aanbetaling niet voldoet en later te kennen geeft van de reis af te zien geldt het normale annuleringstarief.

Lid 4B
Bij het niet nakomen van de aanbetaling en opdrachtgever geeft te kennen het event niet te laten doorgaan is Creativ Eventz niet verplicht inzicht te geven in de gemaakte kosten van het event.

Lid 5
Indien opdrachtgever in gebreke blijft met de restbetaling heeft Creativ-EventZ  het recht de overeenkomst te annuleren en de eventuele aanbetaling terug te storten met aftrek van gemaakte kosten. Dit echter pas na schriftelijke waarschuwing aan opdrachtgever.

Lid 6
Indien opdrachtgever in gebreke blijft met de aanbetaling,  is Creativ-EventZ  gemachtigd om het aanbetalingsbedrag na 8 dagen te verhogen met de wettelijke rente en administratiekosten tot het moment van de betaling.

Artikel 4 Leveringsverplichtingen

Lid 1
Indien de wederpartij voldaan heeft aan haar betalingsverplichtingen, zal Creativ-EventZ verplicht zijn aan haar leveringsverplichtingen te voldoen.

Lid 2
Levering dient plaats te vinden op het tussen partijen overeengekomen tijdstip. Levering van een arrangement vangt aan op het moment dat Creativ-EventZ het eerste onderdeel van het totaalpakket  dat het arrangement vormt, levert.

Lid 3
Creativ EventZ is voor de diverse onderdelen van het arrangement waarop de overeenkomst tussen partijen betrekking heeft, gerechtigd deze te leveren op het moment dat zij dat opportuun acht. Bij de bepaling van welk moment opportuun is, dient de redelijkheid en billijkheid in acht te worden genomen.

Lid 4
Indien Creativ-EventZ aan de wederpartij een reservering toezendt zal het bepaalde in deze reservering  niet in de plaats treden van de algemene voorwaarden. Het programma geeft een algemene indruk van de planning die Creativ-EventZ voor het betreffende arrangement heeft gemaakt. Creativ-EventZ is echter gerechtigd af te wijken van het programma indien omstandigheden haar daartoe noodzaken.

Lid 5
Creativ-EventZ heeft een inspanningsverplichting tot nakoming van de, in de aanbieding en de overeenkomst vermelde kwaliteit van het door Creativ-EventZ georganiseerde arrangement, zulks vanaf het moment van totstandkoming van de overeenkomst.

Lid 6
Creativ-EventZ heeft tevens een inspanningsverplichting tot nakoming van de ter zake van het evenement schriftelijk overeengekomen tijdstippen van uitvoering van onderdelen van het evenement, zulks vanaf het moment van totstandkoming van de overeenkomst, één en ander met inachtneming van het bepaalde in lid 4 van dit artikel.

Artikel 5 Onvoorziene omstandigheden en risicoverdeling

Lid 1
Indien de levering van het arrangement door Creativ-EventZ door onvoorziene omstandigheden bemoeilijkt wordt, dan wel onmogelijk gemaakt wordt, kan de overeenkomst door Creativ-EventZ worden ontbonden, zulks zonder rechterlijke tussenkomst. Creativ-EventZ is dan niet gehouden enigerlei schade, welke de wederpartij hierdoor lijdt te vergoeden.

Lid 2
Creativ-EventZ dient schriftelijk en gemotiveerd te onderbouwen waarom zij tot de conclusie is gekomen dat de uitvoering van de overeenkomst dusdanig bemoeilijkt wordt c.q. onmogelijk gemaakt wordt, dat een ontbinding noodzakelijk is.

Lid 3
Gezien de kennis en expertise van Creativ-EventZ is zij, met inachtneming van het bepaalde in het voorgaande lid, bij uitstek de meest aangewezen partij om te bepalen of ontbinding op zijn plaats is. De wederpartij zal zich dan ook neerleggen bij het oordeel van Creativ-EventZ tenzij de motivering van de ontbinding als gevolg van onvoorziene omstandigheden duidelijk gebrekkig is of de door Creativ-EventZ gestelde omstandigheden niet blijken te bestaan.

Lid 4
Creativ-EventZ is verplicht tot volledige restitutie van de door de wederpartij betaalde bedragen, indien zij in staat is kosteloos alle onderdelen van het door haar samengestelde arrangement te annuleren.

Lid 5
Indien als gevolg van onvoorziene omstandigheden, bepaalde onderdelen van een arrangement niet geleverd kunnen worden door Creativ-EventZ, is de wederpartij desalniettemin verplicht het (aldus niet volledige) arrangement af te nemen.

Lid 6
Het vorige lid vindt geen toepassing indien door het wegvallen van het in het voorgaande lid genoemde onderdeel (of onderdelen), het geleverde arrangement in absoluut onvoldoende mate overeenkomt met het arrangement dat Creativ-EventZ, zoals omschreven in de overeenkomst zou leveren. Voor de bepaling van de mate van afwijking tussen het geleverde arrangement en het oorspronkelijk te leveren arrangement, dient rekening te worden gehouden met de redelijkheid en billijkheid. Partijen komen overeen dat een aangepast arrangement, wegens wegvallen van onderdelen van het oorspronkelijk te leveren arrangement niet meer voldoet, indien er een zeer grote discrepantie is ontstaan tussen het uiteindelijk te leveren arrangement en het oorspronkelijk overeengekomen arrangement.

Lid 7
Indien onderdelen van een arrangement niet geleverd kunnen worden, zal restitutie van de waarde van die onderdelen door Creativ-EventZ plaatsvinden, echter slechts indien en voor hetzelfde gedeelte dat Creativ-EventZ restitutie zou mogen ontvangen van haar leverancier.

Lid 8
Indien een situatie zoals omschreven in het 6e lid van dit artikel zich voordoet en Creativ-EventZ kosten heeft  gemaakt ter uitvoering van het arrangement waarop de overeenkomst betrekking heeft, die niet of slechts gedeeltelijk aan haar gerestitueerd worden, zal Creativ-EventZ slechts verplicht kunnen worden tot restitutie van een maximum van 50% van de overeengekomen prijs voor het arrangement aan de wederpartij. Creativ-EventZ dient in een dergelijk geval schriftelijk en gemotiveerd aan te tonen welke bedragen zij reeds heeft voldaan aan haar leveranciers. In voorkomende gevallen zal de schade, bestaande uit betalingen die hebben plaatsgevonden of zullen moeten plaatsvinden, waarvoor geen restitutie plaatsvindt of plaats zal vinden door de leveranciers van Creativ-EventZ, door Creativ-EventZ en de wederpartij bij helft te worden gedragen.

Artikel 6 Prijsopbouw en verhogingen van de verkoopprijs

Lid 1
De op de aanbiedingen en facturen van Creativ-EventZ genoemde verkoopprijs van het event, bestaat uit de aankoop- of kostprijs van al hetgeen Creativ-EventZ in het kader van de organisatie van het arrangement heeft aangeboden, vermeerderd met de verschuldigde BTW en eventuele andere overheidsheffingen, vermeerderd met overige kosten die Creativ-EventZ ter uitvoering van het event dient te maken en een winstmarge.

Lid 2
De prijzen zijn gebaseerd op kostenfactoren zoals eventuele huur van faciliteiten, de kosten van het verkrijgen van entreebewijzen of tickets, salarissen en sociale lasten, vervoerskosten, belastingen etc. zoals deze gelden op het moment van de aanbieding door Creativ-EventZ. Verhogingen van de kostenfactoren alsmede van eventueel toepasselijke wisselkoersen, welke door Creativ-EventZ niet konden worden voorzien op het moment van tot stand komen van de overeenkomst tussen haar en de wederpartij, kunnen aanleiding geven de overeengekomen prijs van het arrangement c.q. het door de wederpartij te betalen bedrag aan de hand van de factuur te verhogen. In voorkomend geval dient Creativ-EventZ schriftelijk en gemotiveerd aan de wederpartij mede te delen om welke redenen een verhoging van de factuurprijs noodzakelijk is. Indien de wederpartij niet in kan stemmen met de verhoging van de prijs van het arrangement zal Creativ-EventZ gerechtigd zijn de overeenkomst te ontbinden.

Lid 3
Indien er door Creativ-EventZ vervoer is geregeld en de transporteur moet onverhoopt brandstoftoeslag berekenen dan zal Creativ-EventZ deze toeslag doorberekenen aan cliënt. Dit geldt ook voor luchtvaartmaatschappijen.

Artikel 7 Annulering, aansprakelijkheid en klachten 

Lid 1
Geboekte reizen kunnen niet worden geannuleerd m.u.v. lid 3 en 3A
De wederpartij dient zelf een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.

Lid 2
Klachten over de reizen en/of het aangeboden programma dienen direct kenbaar te worden

gemaakt zodat Creativ-EventZ in de gelegenheid wordt gesteld om de klachten op te lossen. Klachten die niet direct gemeld zijn kunnen na afloop van de reis niet meer in behandeling worden genomen.

Lid 3
Geboekte outdoor events in Duitsland mogen tot 6 weken voor aanvang kosteloos 10% naar beneden geannuleerd worden. Hierna gelden de overige annuleringskosten zoals hieronder genoemd:

 • Geboekte trainingskampen buitenland kunnen tot 2 maanden voor vertrek met maximaal 10% worden geannuleerd m.u.v. vluchten met Ryanair
 • Annuleringskosten overige geboekte events 100% van het totaal bedrag.

 Artikel 8 Outdoor events en skireizen

Lid 1
Alle deelnemers dienen afzonderlijk een intentielijst te tekenen met uitzondering van scholen en bedrijven. Op de intentielijst dient men aan te geven met welke lichamelijke ongemakken de instructeur rekening dient te houden.

Lid 2
De deelnemer is en blijft verantwoordelijk voor de inschatting of hij/zij in voldoende conditie en of gezondheid is om de activiteiten te kunnen beoefenen.

Lid 3
Creativ-EventZ is niet aansprakelijk voor schade voor, verband houdend met of voortvloeiend uit:

 • Ontoereikende conditie en/of gezondheid van de deelnemers.
 • Overschatting van de vermogens van de deelnemers.
 • Het bewust negeren van instructies door de deelnemers.

Lid 4
Indien de instructeur constateert dat een deelnemer(s) onder invloed is van alcohol of andere geestverruimende middelen is de instructeur gemachtigd om de deelnemer uit te sluiten van het programma zonder restitutie van gedane gelden. 

Lid 5
Bij het verhuren van materialen zoals mountainbikes worden de materialen tot 2 uur na reserveringstijd vastgehouden, indien u niet aanwezig bent en/of niets van u heeft laten horen vervalt de reservering zonder restitutie.

Artikel 9 Uitgaven van persoonlijke aard

Lid 1
Het is deelnemer(s) niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Creativ-EventZ  kosten op rekening van Creativ-EventZ te maken in hotels of andere locaties.

Lid 2
Het zonder schriftelijke toestemming van Creativ-EventZ opwaarderen van hotelkamers of bijboeken van kamers op rekening van Creativ-EventZ is niet toegestaan.

Artikel 10 Interventies

Lid 1
Onder interventie wordt verstaan reddings- en hulpdiensten, extra overnachtingen en/of maaltijden in hotels/hostels/berghutten, dokters- of ziekenhuisbezoek.

Lid 2
Creativ EventZ is niet aansprakelijk voor extra kosten die voortvloeien uit eventuele interventies, indien de interventie niet is toe te schrijven aan laakbaar gedrag van Creativ-EventZ.

Artikel 11 Garantiefonds

Garantie fonds GGTO is het garantiefonds voor gespecialiseerde touroperators. Creativ-EventZ is lid onder nummer 1204.
De Stichting GGTO staat ervoor garant dat u het reeds betaalde deel van uw reissom terug krijgt indien Creativ-EventZ in financieel onvermogen komt. Dit kan zijn vóór uw vertrek maar ook tijdens uw verblijf op locatie. Bovendien garandeert de Stichting GGTO tijdens uw verblijf uw terugreis indien Creativ-EventZ, als gevolg van financieel onvermogen, hier niet meer voor kan zorgdragen. Door de touroperator wordt voor deze garantiestelling een vast bedrag van € 15,00 per boeking in rekening gebracht aan de consument. Hiermee wordt het garantiefonds opgebouwd en onderhouden. De € 15,00 is voor maximaal 12 personen, anders een veelvoud van € 15,00 per 12 personen.

Artikel 12 Vereniging voor kleinere touroperators

Creativ-EventZ is lid van de VVKR.